Search
Close this search box.

Si udhëheq Perëndia?

Përditësimi i fundit më 26 Shtator, 2023

Në të kaluarën, Perëndia e udhëhoqi popullin e Tij në mënyra të ndryshme; por nëse doni drejtimin e Perëndisë për jetën tuaj sot, gjërat janë shumë më të thjeshta – thjesht ndiqni Jezusin (Hebrenjve 1:1-2)! Jezusi është “Bariu i Mirë” (Gjoni 10:11, 14; krh. Hebrenjve 13:20; 1 Pjetrit 2:25; 5:4; Zbulesa 7:17) dhe Ai premton të udhëheqë të gjitha delet e Tij – ne thjesht duhet të dëgjojmë zërin e Tij (Gjoni 10:27).

Pra, si e dëgjojmë zërin e Jezusit? 2000 vjet më parë, Jezusi i kulloti delet e Tij duke i mësuar ato Vetë, dhe gjithashtu duke dërguar apostuj të autorizuar të flisnin në emër të Tij (Mateu 9:36-39). Jezusi më pas u dha Apostujve të Tij Frymën e Shenjtë (Gjoni 14:25-26; 15:26-27; 16:12-15) në mënyrë që ata të mund të plotësonin Shkrimet e frymëzuara, “të frymëzuara nga Perëndia” (2 Timoteut 3:16; krh. 1 Pjetrit 1:10-12; 2 Pjetrit 2:19-21). Deri në ditën kur Jezusi kthehet në fund të historisë (Marku 13:31), Bibla mbetet plotësisht e mjaftueshme për të na “pajisur tërësisht” për çdo vepër të mirë që Perëndia ka përgatitur për ne për të bërë (2 Timoteut 3:17).

Kjo do të thotë se në çdo rrethanë të jetës sonë, Bibla është një “llambë në këmbët [tona] dhe një dritë në shtegun [tonë]” (Psalmi 119:105). Bibla na jep udhëzime të qarta morale, por edhe fusha lirie ku mund të zgjedhim vetë. Shembulli më i hershëm i kësaj ishte në Kopshtin e Edenit, ku Zoti e urdhëroi Adamin të mos hante nga një pemë që do ta dëmtonte atë, dhe gjithashtu i dha Adamit lirinë për të ngrënë nga çdo pemë tjetër si dhe kur donte (Zanafilla 2: 16-17). Në mënyrë të ngjashme për ne sot, Perëndia na ka dhënë urdhra dhe parime morale për jetën tonë, por kur ka dy ose më shumë opsione të mira përpara nesh, Ai na ka dhënë neve si fëmijët e Tij të drejtën të zgjedhim lirisht mes tyre.

Ndonjëherë, kur përballemi me disa zgjedhje të mira, mund të pyesim veten nëse një opsion mund të jetë më i mirë se të tjerët (p.sh. 1 Korintasve 7:27-28, 38). Kur ne po përpiqemi të dallojmë se cila rrugë përpara është “më e mira” dhe më në përputhje me vullnetin e Perëndisë për ne (Filipianëve 1:10), ne mund të kërkojmë udhëzim nga të tjerët (Fjalët e Urta 15:22), dhe veçanërisht nga vetë Perëndia, i Cili kënaqet t’u japë urtësi bujarisht të gjithë atyre që kërkojnë me besim (Jakobi 1:5). Dhe kështu, ndërsa peshojmë opsionet e ndryshme, mund t’i besojmë Zotit që të na udhëheqë pikërisht në rrugën që Ai dëshiron që ne të shkojmë (Fjalët e Urta 16:9).

Kjo do të thotë që kur vjen momenti për të marrë vendime të mëdha, nuk kemi nevojë të shqetësohemi se duke bërë zgjedhjen “e gabuar” mund të humbasim disi planin më të mirë të Perëndisë për jetën tonë. Aty ku është e nevojshme, Perëndia do të na udhëheqë si brenda dhe nënndërgjegjeshëm (Fjalët e Urta 21:1) me anë të Frymës së Tij të Shenjtë të premtuar (Ezekieli 36:26-27) “të dëshirojmë dhe të veprojmë sipas qëllimit të Tij të mirë” (Filipianëve 2:13); dhe gjithashtu nga jashtë dhe nga rrethanat, ndërsa Ai rregullon me kujdes gjithë natyrën (Psalmi 104:10-14), deri në detajet më të vogla (Mateu 10:29-30), për të përmbushur planin e Tij sovran për të na bërë gjithnjë e më shumë si Krishti ( Romakëve 8:28). Në fakt, Perëndia është aq i përkushtuar për t’i udhëhequr fëmijët e Tij, saqë në raste të jashtëzakonshme Ai mund të përdorë edhe mjete të veçanta ose të mbinatyrshme si vizionet ose engjëjt për t’u siguruar që ne të marrim rrugën e duhur (Veprat 12:6-11; 16:9)!

Si përmbledhje, ne jemi kopeja e çmuar e Perëndisë (Veprat 20:28) dhe Jezusi është Bariu i Mirë që thërret çdo dele me emër (Gjoni 10:3). Nuk kemi nevojë të dimë paraprakisht të gjitha detajet e udhëtimit që do të na çojë Bariu ynë (Ligji i Përtërirë 29:29; Fjalët e Urta 20:24); puna jonë është thjesht t’i besojmë Atij, të dëgjojmë me kujdes zërin e Tij në Bibël dhe të ndjekim kudo që Ai të çon (Gjoni 10:27). Edhe pse tani mund ta keni të vështirë ta besoni, një ditë do të shikoni prapa me habi se si Jezusi ju udhëhoqi gjatë jetës, duke endur një shteg edhe përmes dhimbjeve, gabimeve dhe mëkateve tuaja, për të arritur në destinacionin e Tij të përsosur (Zanafilla 50:20; Romakëve 12:33-36). Deri atëherë, urdhri i Jezusit është i thjeshtë: dëgjoni Atë dhe bindjuni ndërsa Ai ju udhëheq në udhëtimin e jetës.

“Beso te Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd; pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua” (Fjalët e Urta 3:5-6).

Share post