Search
Close this search box.

Si mund të shfaqni më shumë nga frytet e Frymës së Shenjtë?

Përditësimi i fundit më 16 Maj, 2024

Fryti i Frymës është në të vërtetë një term që apostulli Pal e përdor për të përmbledhur nëntë atribute të dukshme të një jete të vërtetë të krishterë. Ato janë dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia dhe vetëkontrolli (Galatasve 5:22).

Vini re gjithashtu se këto nuk janë “fryte” individuale që ne mbledhim dhe zgjedhim, por një fryt nëntëfish që është “një shfaqje fizike e jetës së transformuar të një të krishteri”. Është Krishti që jeton në ne dhe na transformon.

Ne mund ta shfaqim këtë fryt vetëm kur kemi Krishtin që jeton në ne.

Për të jetuar Krishtin në ne, duhet të kemi një marrëdhënie të ngushtë me Të. Kjo është e mundur vetëm nëse kalojmë kohë me Të përmes lutjes, leximit të fjalës së Tij dhe reflektimit mbi të.
A e keni vërtet seriozisht dëshirën për të shfaqur më shumë nga Fryti i Frymës në jetën tuaj? Nëse po, atëherë kjo është ajo që duhet të bëni. Bëni gati një fletore. Për 9 ditët e ardhshme, ndani një orë në ditë për të reflektuar mbi një atribut të Frytit të Frymës. Shënoni reflektimet tuaja dhe përfundoni me një lutje duke i kërkuar Perëndisë t’ju transformojë në mënyrë që ta shfaqni atë atribut në jetën tuaj. Në ditën e 10-të, lexoni të gjitha reflektimet tuaja dhe lutuni që në jetën tuaj të përditshme të jeni një dëshmi e gjallë për Krishtin. Më poshtë janë disa shënime që mund t’i përdorni nga dita 1 deri në ditën e 9-të.

Dita 1 – Dashuria

Lexoni dhe reflektoni mbi Shkrimet më poshtë dhe lutuni që Fryma e Shenjtë t’ju ndihmojë të doni si Ai.

Dashuria: “Dhe kështu ne e dimë dhe mbështetemi në dashurinë që Perëndia ka për ne. Perëndia është dashuri. Kush jeton në dashuri, jeton në Perëndinë dhe Perëndia në të” (1 Gjonit 4:16). Nëpërmjet Jezus Krishtit, qëllimi ynë më i madh është t’i bëjmë të gjitha gjërat me dashuri. “Dashuria është e durueshme; plot mirësi; dashuria nuk ka smirë, nuk vë në dukje, nuk krekoset, nuk sillet në mënyrë të pahijshme, nuk kërkon të sajat, nuk pezmatohet, nuk dyshon për keq; nuk gëzohet për padrejtësinë, por gëzohet me të vërtetën, i duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha, i mban çdo gjë. Dashuria nuk ligështohet kurrë; ” (1 Korintasve 13:4-8). Provoni dhe lexoni të gjithë 1 Korintasve 13.

Dita 2 – Gëzimi

Lexoni dhe reflektoni mbi Shkrimet më poshtë dhe lutuni që Fryma e Shenjtë t’ju japë gëzimin e Zotit.

Gëzimi: “Gëzimi i Zotit është forca juaj” (Nehemia 8:10). “Le t’i drejtojmë sytë te Jezusi, autori dhe përsosësi i besimit tonë, i cili për gëzimin e vendosur përpara tij duroi kryqin, duke përbuzur turpin e tij dhe u ul në të djathtën e fronit të Perëndisë” (Hebrenjve 12:2 ).

Dita 3 – Paqe

Lexoni dhe reflektoni mbi Shkrimet më poshtë dhe lutuni që Fryma e Shenjtë t’ju japë paqen që tejkalon çdo kuptim.

Paqja: “Prandaj, duke qenë se jemi shfajësuar me anë të besimit, kemi paqe me Perëndinë me anë të Zotit tonë Jezu Krisht” (Romakëve 5:1). “Perëndia i shpresës ju mbushtë me çdo gëzim dhe paqe, ndërsa keni besim tek ai, që të mbusheni me shpresë me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë” (Romakëve 15:13).

Dita 4 – Durimi

Lexoni dhe reflektoni mbi Shkrimet më poshtë dhe lutuni që Fryma e Shenjtë t’ju japë durim në të gjitha marrëdhëniet tuaja.

Durimi: Ne jemi “të forcuar me çdo fuqi sipas fuqisë së tij të lavdishme, që të kemi qëndrueshmëri dhe durim të madh…” (Kolosianëve 1:11). “Jini plotësisht të përulur dhe të butë; jini të durueshëm duke duruar njëri-tjetrin në dashuri” (Efesianëve 4:2).

Dita 5 – Mirëdashja

Lexoni dhe reflektoni mbi Shkrimet më poshtë dhe lutuni që Fryma e Shenjtë t’ju japë një zemër dashamirësie.

Mirësia: Ne duhet të jetojmë “në pastërti, mirëkuptim, durim dhe mirësi; në Frymën e Shenjtë dhe në dashuri të sinqertë; në të folur të vërtetë dhe në fuqinë e Perëndisë; me armët e drejtësisë në të djathtë dhe në të majtë” (2 Korintasve 6:6-7)

Dita 6 – Mirësia
Lexoni dhe reflektoni mbi Shkrimet më poshtë dhe lutuni që Fryma e Shenjtë t’ju japë mundësinë për të bërë atë që është e mirë në sytë e Zotit.

Mirësia: “Prandaj edhe ne lutemi vazhdimisht për ju, që Perëndia ynë t’ju çmojë të denjë për këtë thirrje dhe të përmbushë të gjithë kënaqësinë e mirësisë së tij dhe veprën e besimit me fuqi” (2 Thesalonikasve 1:11).
“Sepse fryti i Frymës është në çdo mirësi, drejtësi dhe të vërtetë” (Efesianëve 5:9).

Dita 7 – Besimi

Lexoni dhe reflektoni mbi Shkrimet e Shenjta më poshtë dhe lutuni që Fryma e Shenjtë t’ju japë dhuratën e besimit dhe sigurinë se Vetë Perëndia është besnik ndaj të gjitha premtimeve të Tij.

Besnikëria: “O Zot, ti je Perëndia im; unë do të të lartësoj dhe do të lëvdoj emrin tënd, sepse me besnikëri të përsosur ke bërë gjëra të mrekullueshme, gjëra të planifikuara prej kohësh” (Isaia 25:1). “Unë lutem që nga pasuria e tij e lavdishme t’ju forcojë me fuqi nëpërmjet Frymës së tij në qenien tuaj të brendshme, që Krishti të banojë në zemrat tuaja me anë të besimit” (Efesianëve 3:16-17).

Dita 8 – Zemërbutësia

Lexoni dhe reflektoni mbi Shkrimet më poshtë dhe lutuni që Fryma e Shenjtë t’ju japë dëshirën për të qenë të butë.

Butësia: “Vëllezër dhe motra, nëse dikush është kapur në një mëkat, ju që jetoni sipas Frymës, duhet ta rivendosni atë person me butësi. Por kini kujdes, përndryshe edhe ju mund të tundoheni.” (Galatasve 6:1). “Jini plotësisht të përulur dhe të butë; jini të durueshëm, duke duruar njëri-tjetrin në dashuri.” (Efesianëve 4:2).

Dita 9 – Vetëkontrolli

Lexoni dhe reflektoni mbi Shkrimet e Shenjta më poshtë dhe lutuni që nëpërmjet Frymës së Shenjtë të mësoni vetëkontrollin.

Vetëkontrolli: “Por edhe për këtë, duke i kushtuar çdo zell, i shtoni besimit tuaj virtytin, virtytit diturinë, njohjes vetëkontrollin, vetëkontrollit këmbënguljen, këmbënguljes perëndishmërinë, perëndishmërisë dashurinë vëllazërore dhe dashurisë vëllazërore dashurinë” (2 Pjetrit 1:5-7).

Zoti ju ndihmoftë ndërsa udhëtoni drejt të qenit një i krishterë që ka mendjen e Krishtit.

Share post