Search
Close this search box.

Pse Jezusi duhet të vdiste?

Përditësimi i fundit më 13 Dhjetor, 2023

Kur Zoti krijoi këtë botë dhe banorët e saj, ajo ishte e mbushur me jetë. Zoti nuk e krijoi vdekjen, por Ai e paralajmëroi Adamin se kur ai do të hante nga pema e njohjes së së mirës dhe së keqes, vdekja do të pasonte (Zanafilla 2:17). Kjo është pikërisht ajo që ndodhi kur Adami dhe Eva zgjodhën të mos i bindeshin Perëndisë: vdekja hyri në botën e tyre. Jo vetëm që hyri në botën e tyre, por preku gjithë njerëzimin (Romakëve 5:12). Çdo qenie njerëzore lind si mëkatar dhe i nënshtruar ndaj vdekjes. Vdekja është pasojë e mëkatit: “Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata falas e Perëndisë është jeta e përjetshme në Krishtin Jezus, Zotin tonë” (Romakëve 6:23).

Pasoja e mëkatit
Vdekja është pasojë e mosbindjes ndaj Zotit, Atij që n’a ka dhënë jetën. Përpjekja për të kompensuar mëkatin me vepra të mira nuk do të funksionojë kurrë, sepse pasoja e mëkatit është vdekja. Qeniet njerëzore nuk mund t’a mposhtin vdekjen me fuqinë e tyre.

Zoti është i drejtë
Perëndia është i drejtë në të gjitha rrugët e tij dhe kjo do të thotë se ai jep dënim të drejtë kur njerëzit mëkatojnë (Ligji i Përtërirë 32:4). Por Perëndia është gjithashtu i mëshirshëm dhe i gatshëm për të falur mëkatin (Psalmi 103:3,8). Në Dhiatën e Vjetër, njerëzit që mëkatuan mund të sillnin një kafshë që vritej në vend të tyre (Levitiku 4:22-31). Ishte dispozita e Perëndisë për njerëzit që nuk janë në gjendje të bëjnë jetë të përsosur. Por këto flijime kafshësh treguan për sakrificën e përsosur që solli Jezu Krishti një herë e përgjithmonë.

Qengji perfekt
Nëse Jezusi nuk do të kishte ardhur, këto sakrifica do të kishin qenë të kota. Asnjë kafshë nuk mund t’a heqë fajin njerëzor – kishte kuptim vetëm sepse Mesia ishte premtuar (Hebrenjve 10:4). Mesia do të ishte Qengji i përsosur që do të vuante dhe do të vdiste në mënyrë që njerëzit të mund të shpëtoheshin nga mëkatet e tyre (Hebrenjve 10:10-12). Jezusi ishte pa mëkat dhe për këtë arsye ai ishte i kualifikuar për të marrë mëkatin e botës.

Jezusi pagoi me jetën e Tij
Perëndia dërgoi Birin e tij në këtë botë që Jezusi të mund të merrte të gjitha mëkatet e njerëzimit dhe të paguante për to (1 Gjonit 2:1-2). Meqenëse vdekja është paga për mëkatin, Jezusi duhej të paguante me jetën e tij. Jezusi e dinte që më parë se kjo ishte ajo që duhej të bënte (Mateu 16:21). Ai i frikësohej aq shumë vuajtjeve dhe vdekjes, saqë madje iu lut Zotit që t'i largonte prej
tij. Por ai iu nënshtrua vullnetit të Atit të tij dhe ky vullnet ishte që Jezusi të paguante për mëkatet e botës (Mateu 26:39). Nuk ka rrugë tjetër që njerëzimi të pajtohet me Zotin! (1 Timoteut 2:5-6; Romakëve 5:10; 2 Korintasve 5:20; Kolosianëve 1:21-22)

Share post