Search
Close this search box.

Për çfarë bëjnë fjalë librat e Dhiatës së Re?

Përditësimi i fundit më 16 Prill, 2024

Bibla nuk është një libër i vetëm, por një koleksion librash të shkruar në kohë të ndryshme dhe nga autorë të ndryshëm. Më poshtë është një përshkrim shumë i shkurtër i përmbajtjes së çdo libri biblik që përmbahet në Dhiatën e Re, i shkruar gjithashtu pasi Jezus Krishti lindi si foshnjë njerëzore. Për disa prej këtyre librave të Biblës, ne kemi gjithashtu një artikull përmbledhës më të gjerë (thjesht klikoni në lidhjen nëse ofrohet).

 • Ungjijtë: libra tregimtarë për jetën, fjalët dhe veprat e Jezus Krishtit.
 • Mateu: Ungjilli sipas Mateut përshkruan jetën tokësore, vdekjen dhe ringjalljen e Jezusit, me fokus të veçantë në faktin se Jezusi ishte Mesia dhe përmbushte shumë profeci të Dhiatës së Vjetër.
 • Ungjilli sipas Markut jep një rrëfim të gjallë dhe dramatik të jetës së Jezusit. Ai e portretizon Jezusin veçanërisht si Birin e vuajtur të Perëndisë, i cili e ofron veten si flijim për mëkatet.
 • Ungjillit i Lukës: Luka thekson se Jezusi është Shpëtimtari për të gjithë njerëzit, i Cili u sjell shpëtim të gjitha kombeve dhe grupeve të njerëzve.
 • Gjoni Apostulli Gjon gjithashtu shkruan për Jezus Krishtin dhe është më teologjik nga katër Ungjijtë. Fokusi i tij është te Jezusi është Biri i përjetshëm i Perëndisë, vetë-zbulimi i Perëndisë Atë.

Libra të tjerë historik

 • Veprat e apostujve: Libri i Veprave të Apostujve flet për veprat e apostujve dhe themelimin e Kishës së Krishterë në mbarë botën.
  Letrat e apostullit Pal drejtuar kishave lokale
 • Romakëve: Një traktat rreth temave komplekse teologjike si doktrina e shfajësimit, funksioni i ligjit të Perëndisë, planet e Perëndisë me Izraelin dhe si të jetosh si i krishterë.
 • Letra e 1 Korintasve: I drejtohet kishës së Korintit për gabimet dhe çështjet me të cilat po përballeshin. Pali e qorton fort këtë kishë për të metat e tyre dhe i inkurajon në dashuri.
 • Korintasve: Një tjetër letër drejtuar kishës së Korintit, ku Pali mbron autoritetin e tij si apostull i Jezus Krishtit dhe konfirmon dishepujt e tij në besimin e tyre.
 • Galatasve: Letër drejtuar kishës në provincën e Galatisë që ishte drejtuar keq nga mësues të rremë. Pali thekson se ne shfajësohemi vetëm me anë të besimit, jo me anë të riteve apo bindjes ndaj ligjit.
 • Efesianëve: Një letër drejtuar kishës në Efes me shumë tema. Dy tema kryesore janë se Krishti ka pajtuar të gjithë krijimin me Perëndinë dhe me Veten e Tij; dhe se Krishti ka bashkuar njerëz nga të gjitha kombet me Veten dhe njëri-tjetrin në kishën e Tij. Në dritën e kësaj të vërtete të madhe, njerëzit duhet të besojnë në Jezusin dhe të jetojnë një jetë falënderimi për lavdinë e Tij.
 • Filipianët: Një letër inkurajimi: Filipianët duhet të jetojnë si qytetarë të Mbretërisë qiellore, duke i shërbyer Perëndisë dhe njëri-tjetrit me gëzim — duke ndjekur para së gjithash shembullin e Jezus Krishtit, por edhe shembullin e njerëzve si vetë Pali.
 • Kolosianëve: Pali i shpjegon kishës në Kolosa se cilët janë ata në Krishtin dhe si duhet të ecin në Krishtin.
 • Thesalonikasve: Pali i inkurajon Thesalonikasit që të vazhdojnë me besim, shpresë dhe dashuri dhe i mëson ata për ardhjen e Krishtit.
 • Thesalonikasve: Pali i nxit Thesalonikasit që të qëndrojnë të patundur deri në ardhjen e Krishtit.

  Letrat e apostullit Pal drejtuar udhëheqësve individualë të kishës

 • Timoteut: Pali i jep “birit të tij shpirtëror” Timoteut udhëzime se si të drejtohet një kishë me mësim të shëndoshë dhe shembull hyjnor.
 • Timoteut: Pali e inkurajon Timoteun që të vazhdojë të predikojë Fjalën e Perëndisë, duke e ditur se jeta e tij së shpejti do të marrë fund.
 • Titit: Pali inkurajon Titin në detyrën e tij për të udhëhequr kishat dhe për të qenë shërbëtor.
 • Filemonit: Ky është një apel i Palit drejtuar Filemonit, për të pranuar një skllav të arratisur si vëlla në Krishtin.

  Letra të përgjithshme nga apostuj të ndryshëm

 • Hebrenjve: Një traktat i përpunuar mbi supremacinë e Krishtit. Ai është thelbi i të gjitha ligjeve dhe riteve të Dhiatës së Vjetër. Rrjedhimisht të krishterët duhet ti binden Atij!
 • Jakobit: Një letër që u thotë të krishterëve të bashkojnë besimin e tyre me veprat e mira.
 • 1 e Pjetrit: Një letër drejtuar të krishterëve që përndiqen, duke i inkurajuar ata të mbahen fort pas së vërtetës dhe të jetojnë në përputhje me rrethanat.
 • 2 e Pjetrit: Një paralajmërim kundër mësuesve të rremë dhe një kujtesë e Ungjillit të vërtetë.
 • 1 e Gjonit: Një nxitje për t’u kapur fort pas së vërtetës dhe për të jetuar në bindje dhe përkushtim ndaj Perëndisë.
 • 2 e Gjonit: Një letër e shkurtër rreth ecjes në të vërtetën dhe dashurinë.
 • 3 e Gjonit: Një letër edhe më e shkurtër për shoqërinë e krishterë.
 • Juda: Një letër që inkurajon besimtarët të ngulmojnë në besim dhe t’u rezistojnë mësuesve të rremë.

  Zbulesa

 • Zbulesa:Ky libër përmban letra të shkurtra, por kryesisht regjistron vizionet e Gjonit për gjërat që kanë qenë, gjërat që janë dhe gjërat që do të vijnë ende.
  Këto janë përshkrime shumë të shkurtra. Për të mësuar më shumë rreth këtyre librave të Biblës, mund të regjistroheni në kurset tona online.

Share post