Search
Close this search box.

Cili është ndryshimi midis shenjtërisë dhe drejtësisë?

Përditësimi i fundit më 13 Dhjetor, 2023

Përgjigja e shkurtër është: ne jemi të drejtë sepse Zoti e numëron mirësinë e Jezusit në vend të
mëkateve tona kur kemi besim në Jezusin. Ne po bëhemi të shenjtë ndërsa i bindemi Perëndisë
gjithnjë e më shumë në jetën tonë.

Të qenit i drejtë
Të jesh i drejtë është të jesh i pranueshëm për Perëndinë. Noeu është personi i parë në Bibël që u
quajt i drejtë: “Noeu ishte një njeri i drejtë, i patëmetë në brezin e tij. Noeu eci me Perëndinë ”
(Zanafilla 6: 9). Këtu shohim dy aspektet e të qenit të drejtë: të bësh gjënë e duhur (të jesh i
patëmetë) dhe të kesh një marrëdhënie me Perëndinë (eci me Perëndinë).
Në Dhiatën e Vjetër kjo shpesh lidhet me ligjin e Perëndisë. Në Psalmin 1, përshkrimi i të drejtit
thotë "kënaqësia e tij është në ligjin e Zotit". Ligji ka të bëjë me atë që duhet të bëni. Por ta bësh
këtë është një kënaqësi, sepse është ligji i Zotit. Pra përsëri, të bësh gjënë e duhur dhe të kesh
marrëdhënien e duhur shkojnë paralelisht.
Në analizën përfundimtare, të qenit i drejtë varet nga besimi. Pali e thekson me forcë këtë te
Romakët 3-5 dhe citon Zanafilla 15: 6 në lidhje me Abrahamin për të provuar qëndrimin e tij:
"Dhe ai i besoi Zotit dhe e konsideroi atë për drejtësi." Pra, siç e përdor Pali termin, të qenit i
drejtë nuk bazohet në atë që bëjmë, por në diçka që marrim kur besojmë në premtimet e

Perëndisë. Përmes besimit në Jezusin ne marrim faljen e mëkateve dhe jemi të pranueshëm për
Perëndinë.

Të qenit i shenjtë
Të jesh i shenjtë do të thotë të veçohesh për Perëndinë. Mund të përdoret për objekte (një altar i
shenjtë), kohë (një ditë e shenjtë), ose persona (një prift i shenjtë). Të gjithë besimtarët janë
veçuar për Perëndinë, dhe për këtë arsye bëhen të shenjtë (ose të shenjtëruar, që ka të njëjtin
kuptim). Ne e shohim këtë për shembull në 1 Korintasve 6:11: “Por u lave, u shenjtërove, u
shfajësove në emër të Zotit Jezu Krisht dhe nga Fryma e Perëndisë tonë.”
Në të njëjtën kohë, ekziston gjithashtu një kuptim në të cilin të qenit i shenjtë nuk është një
ngjarje e njëhershme, por një proces i vazhdueshëm. 1 Thesalonikasve 5:23 thotë "Tani Zoti i
paqes ju shenjtëroftë plotësisht". Ndërsa jetojmë me Perëndinë, ne po rritemi në besim. Gjithnjë
e më shumë ne ndryshojmë në ngjashmërinë e Jezusit. Gjithnjë e më shumë ne shfaqim frytin e
Frymës së Shenjtë. Në atë mënyrë, ne jemi bërë të shenjtë. Ky proces do të jetë i plotë vetëm kur
të jemi me Perëndinë në parajsë.

Çfarë jemi dhe çfarë bëhemi
Pra, një mënyrë për të bërë dallimin midis të qenit të drejtë dhe të qenit i shenjtë është të themi se
ne jemi të drejtë dhe po bëhemi të shenjtë. Ne jemi të drejtë nëpërmjet besimit në Krishtin dhe po
bëhemi të shenjtë ndërsa rritemi në besimin në Krishtin. Ne jemi shpallur të drejtë për shkak të
diçkaje që ndodhi jashtë nesh: Krishti vdiq për mëkatet tona. Kjo është puna e Zotit për ne. Ne
nuk po kontribuojmë asgjë për këtë. Ne thjesht marrim bekimin e drejtësisë të Perëndisë kur
besojmë. Ne po bëhemi të shenjtë sepse diçka po ndodh në ne: ne po bëhemi gjithnjë e më shumë
si Krishti. Kjo është puna e Zotit në ne. Eshtë ende punë e Zotit, por ne jemi plotësisht të
përfshirë, po e jetojmë.

Si ju flet ky mësim biblik?

Share post