Search
Close this search box.

Cilat janë ndryshimet kryesore midis Krishtërimit dhe Islamit?

Përditësimi i fundit më 13 Dhjetor, 2023

Pas Krishtërimit, Islami është feja më e populluar në mbarë botën. Pothuajse dy miliardë njerëz e
konsiderojnë veten myslimanë. Ata jetojnë në pjesë të mëdha të Afrikës dhe Azisë. Që nga viti
1900, ka pasur komunitete të konsiderueshme myslimane edhe në Perëndim. Shumë të krishterë
vijnë në kontakt me myslimanët herët a vonë. Prandaj, është një pyetje e mirë të pyesni se cilat
janë ndryshimet kryesore midis Krishtërimit dhe Islamit. Por, para se të diskutojmë mbi dallimet,
do të përqendrohemi në ngjashmëritë.

Ngjashmëritë mes Krishtërimit dhe Islamit
Dy fetë më të mëdha botërore janë të dyja monoteiste. Të dy e konsiderojnë adhurimin e shumë
perëndive si idhujtari e cila është absolutisht e ndaluar. Të dyja fetë mbështeten në profetë të tillë
si Abrahami, Moisiu dhe Jezusi dhe kanë një libër si burimin kryesor të tyre të shkruar: Bibla për
të krishterët dhe Kurani për myslimanët. Të dy fetë ndajnë gjithashtu një origjinë të përbashkët.
Arabët, të cilët ishin myslimanët e parë, rrjedhin nga Ismaili, i biri i Abrahamit. Hebrenjtë, të
cilët ishin të krishterët e parë, gjithashtu kanë Abrahamin si babanë e tyre nëpërmjet djalit të tij
Isakut. Krishterizmi dhe Islami e shohin veten si një fe paqeje. Besimtarëve u kërkohet të jetojnë
në mënyrë të drejtë dhe në paqe. Prandaj, lutja dhe lëmosha janë të rëndësishme për të krishterët,
si dhe për myslimanët.

Dallimet midis Krishtërimit dhe Islamit
Pranë ngjashmërive, ka edhe shumë dallime midis Krishtërimit dhe Islamit. Këto dallime janë aq
thelbësore sa që dy fetë janë përfundimisht të papajtueshme. Unë do të përmend katër prej tyre:
Krishtërimi dhe Islami janë monoteiste, por Krishtërimi është gjithashtu trinitar. Të krishterët
besojnë në trinitetin e Zotit. Zoti ka një Qenie dhe ekziston në tre Persona: Ati, Biri dhe Fryma e

Shenjtë. Për myslimanët, kjo është e paimagjinueshme. Sipas tyre, Zoti nuk mund të jetë më
shumë se një. Të krishterët pajtohen me këtë, por prapëseprapë pohojnë se në Zotin atje duhet të
dallohen tre Persona. Kjo është e pakuptueshme për mendjen, por megjithatë zbulohet qartë në
Shkrime. Hyjnia e Birit dhe e Frymës është thelbësore për shpëtimin. Nëse Biri dhe Fryma nuk
do të ishin Perëndi, ne nuk mund të shpëtohemi.
Krishtërimi dhe Islami e shohin Jezusin si një profet, por Krishtërimi e sheh Jezusin më shumë se
kaq. Jezusi është Biri i Perëndisë, Mesia i premtuar. Ai pajtoi Zotin dhe njeriun. Jezusi vdiq në
kryq dhe u ringjall përsëri pas tre ditësh. Kush beson në Të ka jetë të përjetshme. Muslimanët
mendojnë se dikush tjetër përveç Jezusit u kryqëzua. Ata dyshojnë hebrenjtë dhe të krishterët për
falsifikimin e Biblës dhe rezistencën për t'u bërë myslimanë. Jezusi ishte një profet i
jashtëzakonshëm, por Ai nuk mund të jetë Perëndi. Për të krishterët, megjithatë, Bibla është
dëshmia e besueshme e Perëndisë dhe Zotit Jezus. Në Bibël gjejmë jetë! Muslimanët e
konsiderojnë Muhamedin si profetin më të rëndësishëm, por të krishterët nuk e njohin atë.
Sipas të krishterëve dhe myslimanëve, Zoti është mëshirues dhe i drejtë. Sidoqoftë, myslimanët
nuk mund të jenë të sigurt nëse mëshira e Zotit tejkalon drejtësinë e Tij. Vetëm në Ditën e
Gjykimit do të zbulohet nëse ata kanë bërë apo jo mjaft mirë në jetë për të marrë falje nga
Allahu. Por të krishterët e kuptojnë se gjithçka që bëjnë nuk do të jetë kurrë e mjaftueshme për të
kënaqur Perëndinë. Edhe pse Perëndia sakrifikoi Birin e Tij si shlyerje nga hiri i pastër. Me hir,
njerëzit mund të marrin pjesë në pajtim. Ata e marrin këtë nga Fryma e Shenjtë dhe nga besimi
pa bërë asgjë. Muslimanët jetojnë në pasiguri në lidhje me shpëtimin e tyre, por të krishterët janë
të sigurt. Muslimanët duhet të punojnë në rrugën e tyre. Të krishterët marrin falas atë që Zoti jep
nga lart.
Të dyja fetë kanë një libër të rëndësishëm. Sidoqoftë, Kurani është shumë më pak i gjerë se
Bibla. Kurani u shkrua në rreth njëzet vjet, Bibla në më shumë se një mijë vjet. Kështu, Bibla
mbulon një periudhë shumë më të gjatë kohore dhe përmban një koleksion më të madh tekstesh.
Kurani nuk duhet të përkthehet. Vetë Bibla ishte shkruar tashmë në dy gjuhë dhe tani është
përkthyer (pjesërisht) në mbi një mijë gjuhë.

Përfundim
Me pak fjalë, Islami dhe Krishtërimi duket se kanë shumë ngjashmëri sipërfaqësore. Por në
shqyrtimin më të afërt ka dallime thelbësore. Katër shqetësimet më të rëndësishme:

1. Kush eshte Zoti?;
2. Kush është Jezusi?;
3. Çfarë është mëkati?;
4. Cili libër është jetik?

Share post