Search
Close this search box.

Çfarë është justifikimi?

Përditësimi i fundit më 7 Janar, 2023

Çfarë është justifikimi?

Doktrina e justifikimit është një nga të vërtetat më të rëndësishme që gjejmë në Fjalën e Perëndisë. Zbulimi i kësaj doktrine i shpëtoi jetën Martin Luterit dhe duhet të shpëtojë edhe tonën. Pa justifikim, do të ketë vetëm gjykimin e Zotit. Arsyetimi me të drejtë përshkruhet si themeli dhe shtylla e krishterimit.

Askush nuk është i drejtë

Por çfarë do të thotë justifikim? Gjatë shekujve, ka pasur shumë konfuzion në lidhje me këtë doktrinë. Le të fillojmë me aspektin e të qenit të drejtë. Bibla deklaron qartë se Zoti kërkon drejtësi të përsosur. Zoti është në kërkim të njerëzve të drejtë ose të drejtë. Por këtu qëndron problemi-askush nuk është i drejtë (Romakëve 3: 9-20). Për shkak të mëkatit tonë, ne meritojmë gjykimin e Perëndisë. Askush nuk meriton të shkojë në parajsë, sepse nëse një person i padrejtë mund të hyjë në praninë e lavdishme dhe qiellore të Perëndisë, Ai do të ishte i padrejtë ndaj shenjtërisë dhe drejtësisë së Tij.

Si mund të vijë dikush tek Zoti?

Nëse e ndjeni ndikimin dramatik të këtij problemi, lind pyetja: “Atëherë kush mund të ngjitet në kodrën e Zotit?” (krh. Psalmi 15: 1; Psalmi 24: 3) Këtu hyn hiri i lavdishëm i Perëndisë. Në Ungjill, ne zbulojmë se Perëndia do t’i pranojë mëkatarët – jo për shkak të veprave të drejta që ata kanë bërë, por nëpërmjet besimit në Jezusin:
“Por tani drejtësia e Perëndisë është shfaqur pavarësisht nga ligji, megjithëse Ligji dhe Profetët dëshmojnë për të – drejtësinë e Perëndisë nëpërmjet besimit në Jezu Krishtin për të gjithë ata që besojnë. Sepse nuk ka asnjë dallim: sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk kanë arritur lavdinë e Perëndisë dhe janë shfajësuar me hirin e Tij si një dhuratë, nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus, të cilin Perëndia e paraqiti si shlyerje me anë të gjakut të Tij, të pranohen me anë të besimit. Kjo ishte për të treguar drejtësinë e Perëndisë, sepse në durimin e Tij hyjnor Ai kishte kaluar mëkatet e mëparshme. Ishte për të treguar drejtësinë e Tij në kohën e tanishme, në mënyrë që Ai të ishte i drejtë dhe justifikues i atij që ka besim në Jezusin ”(Romakëve 3: 21-26).

Deklarata: Ju jeni të justifikuar!

Arsyetimi, pra, do të thotë që Zoti nuk i pranon mëkatarët sepse i bën ata të drejtë, por sepse i shpall ata të drejtë. Bibla thotë qartë se asnjë qenie njerëzore nuk do të shfajësohet nga Perëndia për shkak të veprave të tij të drejta. Një person duhet të justifikohet me anë të besimit në Zotin Jezu Krisht.

Krishti zëvendësuesi ynë

Por si mund t’i justifikojë Perëndia mëkatarët? Ai mund ta bëjë këtë, për shkak të punës së Birit të Tij, Jezu Krishtit. Në justifikim, Zoti deklaron dy gjëra: së pari, ju, besimtar në Jezusin, jeni të liruar nga faji. Ju jeni fajtorë, sepse keni mëkatuar. Por Krishti vdiq për mëkatet tuaja dhe vdekja e Tij heq fajin tuaj. Së dyti, ju, besimtar në Jezusin, jeni plotësisht të drejtë. Jo për shkak të veprave tuaja të drejta, por për shkak të drejtësisë së përsosur të Jezusit. Krishti ka jetuar një jetë të përsosur në tokë dhe kjo drejtësi llogaritet tek ju, sepse me anë të besimit jeni bashkuar me Të.

Jo veprat tona, por bashkimi ynë me Krishtin

Pra, përsëri, le të jemi shumë të qartë – justifikimi nuk do të thotë që Zoti do t’i pranojë njerëzit për shkak të veprave të tyre të drejta. Mëkatarët nuk mund të justifikohen, sepse u mungon drejtësia e plotë. Perëndia do të pranojë vetëm mëkatarët që janë me anë të hirit dhe nëpërmjet besimit të bashkuar me Krishtin që është pa mëkat dhe i drejtë. Përgjigja e pyetjes: Kush mund të ngjitet në kodrën e Zotit? është: Jezu Krishti dhe të gjithë ata që janë me anë të besimit të bashkuar me Të.

Mbaje këtë të vërtetë. Mendoni për këtë çdo ditë të jetës tuaj dhe do të përjetoni fuqinë e hirit të Perëndisë.

Copyright @ FjaleBiblike.net

Share post