Search
Close this search box.

A është Bibla e mjaftueshme për të njohur Perëndinë?

Përditësimi i fundit më 14 Nëntor, 2023

Në botën sot, shumë njerëz të ndryshëm kanë shumë ide të ndryshme për Zotin. Disa nga ato ide
vijnë nga Bibla, por disa jo. A mjafton vetëm Bibla për t’a njohur Perëndinë dhe për t’a ndjekur
Atë? Apo duhet të kërkojmë diku tjetër për njohuri shtesë ose njohuri të fshehta rreth Zotit? Le të
hedhim një vështrim në atë që thotë vetë Bibla dhe pastaj të mendojmë për kufizimet e asaj që
Bibla mund të n’a thotë.

Bibla pajis për punë të mirë
Para së gjithash, Bibla thotë se përmbajtja e Biblës është fitimprurëse për pajisjen e njerëzve të
Perëndisë për çdo vepër të mirë. Jo vetëm disa vepra të mira, por çdo vepër e mirë: “I gjithë
Shkrimi është nxjerrë nga Perëndia dhe i dobishëm për mësimdhënien, qortimin, ndreqjen dhe
stërvitjen në drejtësi, që njeriu i Perëndisë të jetë i plotë, i pajisur për çdo vepër të mirë ” (2
Timoteut 3: 16–17).

Bibla mëson se si t'i shërbejmë Perëndisë
Bibla informon dhe pajis të gjitha përpjekjet tona për t'iu bindur dhe shërbyer Perëndisë. Eshtë
Bibla ajo që duhet të drejtojë atë që ne besojmë dhe bëjmë si të krishterë. Për të ditur se kush
është Zoti dhe çfarë kërkon Ai prej nesh, ne shikojmë Biblën dhe jo burimet e tjera. Siç thekson
Pjetri në letrën e tij të dytë: "Fuqia e tij hyjnore na ka dhënë të gjitha gjërat që i përkasin jetës

dhe perëndishmërisë, përmes njohurisë së Atij që na thirri në lavdinë dhe përsosmërinë e Tij" (2
Pjetrit 1: 3).

Bibla na mëson se si të jetojmë të shenjtë
Ka disa gjëra të rëndësishme për t'u vënë re në këtë varg. Së pari, ne vërejmë se Zoti na ka dhënë
të gjitha gjërat për jetën dhe perëndishmërinë. Bibla nuk përmban gjithçka që mund të dini për
gjithçka në botë. Por përkundrazi, ai përmban gjithçka që na nevojitet për jetën dhe
perëndishmërinë. Me fjalë të tjera, Bibla është një udhëzues i mjaftueshëm për të na mësuar të
jetojmë një jetë të shenjtë, që nderon Krishtin.

Për të njohur Perëndinë dhe Krishtin, duhet të lexojmë Biblën
Dhe si na mëson Bibla për jetën dhe perëndishmërinë? Na mëson nëpërmjet njohjes së Tij,
përkatësisht Krishtit. Çelësi i jetës së krishterë është njohja e Krishtit. Shumë njerëz flasin për
Krishtin dhe shkruajnë libra për Krishtin, por i vetmi burim i pagabueshëm dhe i frymëzuar i
njohurisë rreth Krishtit janë Shkrimet. Shumë njerëz duan të dëgjojnë nga Perëndia dhe të dinë se
çfarë Ai dëshiron t'u thotë atyre sot. Por siç tha dikur udhëheqësi i famshëm i kishës Martin
Luter, "Le të lexojë Shkrimin e Shenjtë njeriu që do të dëgjojë Perëndinë të flasë."
Njihni Perëndinë përmes Krishtit dhe njihni Krishtin përmes Biblës
Bibla pohon se Bibla është vendi për të dëgjuar zërin e Perëndisë sepse Bibla është vendi ku
shfaqet Biri i Perëndisë. Shkrimtari i librit të Hebrenjve fillon letrën e tij me këto fjalë: "Shumë
kohë më parë, në shumë kohë dhe në shumë mënyra, Zoti u foli etërve tanë me anë të profetëve,
por në këto ditë të fundit Ai na foli me Birin e Tij" ( Hebrenjve 1: 1–2). Nëse duam të njohim
Perëndinë dhe atë që Ai kërkon prej nesh, dhe nëse njohja e Krishtit është çelësi i jetës dhe
perëndishmërisë, dhe Bibla është zbulesa e përsosur e Krishtit, atëherë pse do të donim të
shikonim diku tjetër?

Zbulesa e përgjithshme kundrejt zbulesës së veçantë
Bibla është krijuar për të zbuluar Krishtin dhe për të na pajisur për çdo perëndishmëri dhe çdo
punë të mirë, por nuk është krijuar për të më treguar motin e së nesërmes, pse gruaja ime është e
zemëruar me mua, ose cilën ofertë pune duhet të marr. Zoti na ka dhënë zbulesë të përgjithshme
(natyrë) dhe zbulesë të veçantë (Bibël), por ne duhet të përdorim mendjen tonë për të kuptuar
dhe zbatuar gjërat që Zoti na ka zbuluar.

Ne duhet të studiojmë fjalën e Tij për të njohur Perëndinë
Disa njerëz presin që e vërteta e Zotit dhe vullneti i Tij specifik që jeta e tyre t'u jepet atyre në
një paketë të rregullt dhe të detajuar, si një lloj shkarkimi hyjnor. Por Jezusi pret që ne t’a njohim
Perëndinë dhe vullnetin e Tij duke menduar fort për atë që Zoti ka thënë tashmë. Ndonjëherë i
kërkojmë Zotit të na tregojë se çfarë të bëjmë, por ne e neglizhojmë studimin e asaj që Ai na ka
thënë tashmë. Ne duhet t'i kushtojmë vëmendje të madhe asaj që Ai na ka thënë tashmë dhe të
mësojmë të marrim vendime të mira bazuar në këtë.

Njihni Perëndinë përmes Frymës, natyrës dhe arsyetimit
Bibla është e mjaftueshme për t’a njohur dhe bindur Perëndinë për sa kohë që ne po e lexojmë së
bashku me 1) drejtimin e Frymës së Perëndisë, 2) atë që mund të mësojmë nga natyra përreth
nesh dhe 3) arsyetimin e mendjeve që Zoti na ka dhënë. Bibla është e mjaftueshme, por kjo nuk
do të thotë që ne duhet të fusim gishtat në veshët tanë dhe të bllokojmë pjesën tjetër të botës dhe
Frymën e Shenjtë në mënyrë që të mendojmë se jemi të varur vetëm nga Shkrimet. Sidoqoftë, ne
duhet t'i mbajmë burimet e tjera të dijes në vendet e tyre të sakta. Kuptoni që puna e Shpirtit,
njohuria që marrim nga krijimi dhe arsyeja jonë janë mjete që Perëndia i përdor për të na drejtuar
te zbulesa e përsosur e Krishtit, përkatësisht Bibla.

Si ju flet ky mësim biblik?

Share post