Search
Close this search box.

A besojnë të krishterët në tre Perëndi?

Përditësimi i fundit më 14 Nëntor, 2023

Kam dëgjuar se të krishterët besojnë në tre perëndi. A është e vërtetë?
Bibla (https://www.fjalebiblike.net/a-eshte-bibla-fjala-e-perendise/ ) thotë qartë se ka vetëm një
Zot. Tek Ligji i Përtërirë 6:4 lexojmë: "Dëgjo, o Izrael: Zoti, Perëndia ynë, Zoti është një." Jezusi
e konfirmon këtë në Dhiatën e Re, te Marku 12:28-29. Kur u pyet se cili urdhër është më i
rëndësishmi nga të gjithë, Jezusi u përgjigj: "Më i rëndësishmi është, Dëgjo, o Izrael: Zoti,
Perëndia ynë, Zoti është një." Pra, muslimanët, hebrenjtë dhe të krishterët të gjithë pranojnë se ka
vetëm një Zot.

Por pse të krishterët flasin atëherë për Trinitetin?
Të krishterët besojnë se është një Zot, i cili është shfaqur në tre persona: si Ati ynë në qiell, si
Shpëtimtari ynë Jezus, Biri dhe si Fryma e Shenjtë, që banon në besimtarët.

Ku mund t'i gjej ata tre perëndi në Bibël?
Tek Zanafilla 1:26 Zoti thotë: "Ta bëjmë njeriun sipas shëmbëlltyrës sonë, sipas ngjashmërisë
sonë". Pra, në krijim, ne tashmë mësojmë se ka një shumësi brenda Zotit të vetëm. Le të shohim
te Zanafilla 1: “Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën […] dhe Fryma e Perëndisë rrinte pezull
mbi sipërfaqen e ujërave. Dhe Perëndia tha, u bëftë dritë dhe drita u bë". Këtu shohim: Zoti
krijoi. Dhe Fryma e Perëndisë lëvizte mbi ujërat. Por jo vetëm Shpirti u përfshi në krijim. Për të
krijuar botën, Zoti foli një Fjalë. Tek Hebrenjve 1, ne lexojmë se Perëndia tani na ka folur me
anë të Birit të tij, nëpërmjet të cilit Ai krijoi gjithashtu botën. “Pa atë nuk u bë asnjë nga ato që u
bënë” (Gjoni 1:3).

A e krijoi Zoti botën nga Biri i Tij? Si mund të jetë?
Tek Gjoni 1:1 dhe 14 lexojmë për atë Fjalë të Perëndisë: “Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte
pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi […] dhe Fjala u bë mish dhe banoi mes nesh, dhe ne
kanë parë lavdinë e tij, lavdinë e Birit të vetëm prej Atit, plot hir dhe të vërtetë.” Jezusi është
Fjala e Perëndisë në mish. Ne lexojmë për Jezusin se Ai është një me Atin në lavdi.
Por pse Jezusi nuk qëndroi me Atin e Tij?
Është ky moment që Jezusi lë mënjanë gjithë lavdinë qiellore për të ardhur në tokë për të
shpëtuar njerëzimin. Jezusi sakrifikoi kaq shumë nga dashuria për ju dhe mua. Ai mbajti dënimin
për mëkatet tona. Ai hapi derën e parajsës. Ai thotë te Gjoni 14: "Unë jam udha, e vërteta dhe
jeta; askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje". Ai ju fton të besoni në Të, mbështeteni tek Ai. Dhe ai premtoi: "Unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju japë një Ndihmës tjetër, që të jetë me
ju përgjithmonë […] Ai banon me ju dhe do të jetë në ju" (Gjoni 14:16-17).
Pra, të krishterët besojnë në një Zot: lavdi Atit, Birit dhe Frymës së Shenjtë.

Share post