Search
Close this search box.

A duhet të krishterët të mbajnë Ligjin e Dhiatës së Vjetër?

Përditësimi i fundit më 16 Maj, 2024

A duhet ende të përmbushim ligjin e Dhiatës së Vjetër, siç shkruhet tek Mateu 5:18-19?
Përgjigja e shkurtër për këtë pyetje është se jo, të krishterët nuk janë të detyruar të jetojnë sipas Ligjit të Dhiatës së Vjetër të paraqitur në pesë librat e parë të Biblës. Ne e dimë këtë sepse shumë vargje të Dhiatës së Re e trajtojnë këtë çështje. Kur përpiqemi të kuptojmë një pasazh të vështirë, një praktikë e mirë është të gjejmë pasazhe të tjera biblike që na ndihmojnë ta kuptojmë atë.
Tek Galatasve 3:23-26, Pali mëson se Ligji shërbeu si një “mësues” për të na udhëhequr drejt besimit te Jezusi. Ligji na tregon paaftësinë tonë për ta mbajtur Ligjin në forcat tona. Ai thotë se: “Tani që besimi erdhi, ju nuk jeni më nën një mësues, pra nën ligji)”.
Tek Romakëve 3:19-26 ne shohim se askush nuk mund të shfajësohet duke zbatuar ligjin, sepse ne të gjithë dështojmë në përpjekjet tona për ta zbatuar atë. Në fakt ne shfajësohemi me anë të besimit në Jezusin. Tek Romakëve 7:6 Pali thotë “ne jemi liruar nga Ligji”. Ai vazhdon duke thënë te Romakëve 10:1-4 se Jezusi është “fundi i ligjit për drejtësi për këdo që beson”. Shih gjithashtu Galatasve 2:15-21; Efesianëve 2:8-10.

Për çfarë po fliste Jezusi?
Pra, në dritën e këtyre vargjeve të tjera të Biblës, për çfarë po fliste Jezusi te Mateu 5:18-19? Këto dy vargje janë në fakt pjesë e një pasazhi më të gjatë (Mateu 5:17-48) në të cilin Jezusi mëson se çfarë do të thotë të “përmbushësh” Ligjin dhe Profetët (i gjithë Dhiata e Vjetër). Udhëheqësit fetarë të kohës së Jezusit i kushtuan vëmendje të veçantë bindjes ose mbajtjes së kuptimit të rreptë ligjor të 631 urdhërimeve të paraqitura në pesë librat e parë të Biblës. Një nga shqetësimet e tyre për Jezusin është se Ai nuk dukej se u bindej këtyre ligjeve në të njëjtën mënyrë si ata (Mateu 12:1-2, 12:10-12; Marku 2:23-27, 3:1-6 , 7:1-5; Luka 13:10-17.

Jezusi erdhi për të përmbushur Shkrimet
Tek Mateu 5:17-19 Jezusi pohon shumë qartë natyrën e qëndrueshme dhe autoritetin e Shkrimeve të Shenjta. Në fakt, Ai shpall se erdhi për të përmbushur Shkrimet – të cilat tregojnë rrugën drejt Tij si Mesia i premtuar i Perëndisë (Shih Luka 24:25-44; Gjoni 5:39-46). Kjo përforcohet kur Jezusi i lidh Shkrimet me idenë e përmbushjes së “të gjithave” (Mateu 5:18). Siç e dimë nga Gjoni 19:30; Galatasve 4:4-5; Efesianëve 1:10; Kolosianëve 1:15-20; dhe Hebrenjve 1:1-4, ky premtim i përmbushjes së të gjitha gjërave u përmbush në jetën, vdekjen dhe ringjalljen e Jezusit.

Pasi vendosi respektin e Tij të thellë për Shkrimin, Jezusi vazhdon të nxjerrë në pah kuptimin më të thellë të disa urdhërimeve specifike me një sërë deklaratash që “ju keni dëgjuar, por unë ju them…” tek Mateu 5:21-48. Në vend që t’i lërë mënjanë ligjet, Jezusi tregon se kuptimi i plotë i ligjeve siç synon Perëndia në fakt i bën më të vështira për t’u mbajtur dhe se për të hyrë në mbretërinë e qiejve duhet të tejkalohet drejtësia e udhëheqësve fetarë (Mateu 5:20).
Në fakt, Jezusi e mbyll pjesën me nevojën që dëgjuesit e tij të jenë të përsosur, pasi Perëndia është i përsosur (Mateu 5:48).

Arsyeja pse erdhi Jezusi
Ashtu si dëgjuesit e Jezusit u mahnitën nga mësimet e Tij (Mateu 7:28) kështu mund të jemi edhe ne, sepse asnjë prej nesh nuk mund të jetë i përsosur si Perëndia. Kjo është arsyeja pse Jezusi erdhi në tokë, si për të na shpëtuar përmes vdekjes së tij sakrifikuese, ashtu edhe për të na treguar se si Zoti dëshiron që ne të jetojmë. Kur shpengohemi nëpërmjet Jezusit, na jepet Fryma e Tij që na mundëson të rritemi në aftësinë tonë për të jetuar kuptimin më të thellë të urdhërimeve të Perëndisë (Titit 3:5-8).

Share post