Search
Close this search box.

A mund të jesh një i krishterë i mirë pa shkuar në kishë?

Përditësimi i fundit më 11 Qershor, 2024

A mund të jesh një i krishterë i mirë pa shkuar në kishë?

Bibla na urdhëron të vazhdojmë të takohemi së bashku si të krishterë sa herë që të jetë e mundur. “Dhe le të mendojmë se si të nxitim njëri-tjetrin për dashuri dhe vepra të mira, duke mos lënë pas dore mbledhjen së bashku, siç e kanë zakon disa” (Hebrenjve 10:24-25). Pra, nëse ka shërbime kishtare që mund t’i ndiqni rregullisht, duhet ta bëni këtë.

Një pjesë e Krishtit

Çështja themelore që qëndron pas kësaj pyetjeje është natyra e një të krishteri dhe gjithashtu edhe e Kishës. Të dyja janë të lidhura ngushtë në këtë pikë. Kur dikush bëhet i krishterë, ai/ajo nuk është vetëm një person i vetëm që tani është i krishterë. Përkundrazi, ai bëhet pjesë e trupit të Krishtit (domethënë kishës). Pali thotë te 1 Korintasve 12:13:
“Sepse të gjithë ne jemi pagëzuar në një Frymë të vetëm në të njëjtin trup, qofshin hebrenjtë apo grekët, qofshin skllevërit a të liruarit, dhe të gjithë jemi ujitur në të njëjtin Frymë.”

Me fjalë të tjera, kur dikush bëhet i krishterë, ai pagëzohet në një trup (të Krishtit). Dhe ai është një anëtar i atij trupi, së bashku me të krishterët e tjerë. Pali vazhdon ta përshkruajë kishën si një trup në vargjet 14-26 dhe argumenton se si në trupin e njeriut nevojitet çdo pjesë (syri, dora, krahu, këmba, etj.), ashtu edhe në trupin e Krishtit, çdo pjesë është e nevojshme. Pali e përfundon argumentin e tij në vargun 27: “Tani ju jeni trupi i Krishtit dhe individualisht anëtarët e tij”.

Ne kemi nevojë për njëri-tjetrin

Prandaj, nëse dikush është i krishterë dhe nuk është anëtar i një kishe dhe nuk e ndjek rregullisht atë kishë, në fakt ai u thotë pjesëve të tjera të trupit (të krishterëve të tjerë), “Nuk kam nevojë për ty “ (krh. 1 Korintasve 12:21). Megjithatë, realiteti është se ne kemi nevojë për njëri-tjetrin, ashtu si trupi i njeriut ka nevojë për të gjitha pjesët e tij. Koka, krahët dhe këmbët e tij etj.

Kjo natyrë korporative e kishës shihet gjithashtu në Dhiatën e Re në pamje të tjera që përdoren për kishën. Për shembull, pamja e një tempulli te 1 Pjetrit 2:5: “Ju vetë si gurë të gjallë po ndërtoheni si një shtëpi shpirtërore, për të qenë një priftëri e shenjtë, për të ofruar flijime shpirtërore të pranueshme për Perëndinë nëpërmjet Jezu Krishtit.”

Vini re se “ju” në fillim të këtij vargu është shumës: d.m.th. “ju të gjithë bashkë, si gurë të gjallë, po ndërtoheni…”

Urdhëron për ta dashur ose për t’i shërbyer dikujt tjetër

Kjo është arsyeja pse Dhiata e Re është plot me urdhra për ta dashur ose për t’i shërbyer njëri-tjetrit. Sepse ne jemi një trup së bashku dhe kemi nevojë për njëri-tjetrin, dhe të krishterët e tjerë gjithashtu kanë nevojë për ne. Të jesh anëtar i një kishe është një shans i mrekullueshëm për të praktikuar këtë dashuri vëllazërore dhe për të përjetuar unitetin e të gjithë besimtarëve.
Këtu është një listë e disa prej urdhërave në Dhiatën e Re:

1 Pjetrit 1:22: “Duke pastruar shpirtrat tuaj me anë të bindjes suaj ndaj së vërtetës për një dashuri të sinqertë vëllazërore, duajeni njëri-tjetrin me zell nga një zemër e pastër.”

Hebrenjve 10:24: “Dhe le të mendojmë se si të nxitim njëri-tjetrin në dashuri dhe vepra të mira.”
Filipianëve 2:3-4: “Mos bëni asgjë për rivalitet as për mendjemadhësi, por me përulësi, secili ta çmojë tjetrin më shumë se vetveten. Mos mendojë secili për interesin e vet, por edhe atë të të tjerëve.”

Galatasve 6:1-2: “Vëllezër, në qoftë se dikush bie në ndonjë faj, ju që jeni frymëror, lartësojeni me frymë butësie. Por ki kujdes veten tënde, se mos tundohesh edhe ti. Mbani barrët e njëri-tjetrit dhe kështu do të përmbushni ligjin e Krishtit.”

Efesianëve 4:25: ”Prandaj, duke e lënë mënjanë gënjeshtrën, secili t’i thotë të vërtetën të afërmit të vet, sepse jemi gjymtyrë, njëri me tjetrin.”

Një kishë mund t’ju ndihmojë të rriteni në besim

Shkuarja rregullisht në kishë është gjithashtu një ndihmë e madhe për t’u rritur në besim. Natyrisht, marrëdhënia jonë me Zotin është një çështje private dhe ne duhet të kalojmë kohë me Të para së gjithash. Por mund të jetë shumë e dobishme t’i përkushtohesh një grupi të popullit të Perëndisë që të shërbeni së bashku, të adhuroni së bashku, të mësoni së bashku, të luteni së bashku dhe të rriteni shpirtërisht. Pra, nëse keni mundësinë të bëheni anëtar i një kishe lokale, ju lutemi bëjeni!

Share post